CENOVNIK KONFERENCIJE HORIZONTI 2023

Kotizacija po autoru za rad u zborniku iznosi 4.600,00 dinara ili 40 € po kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

U cenu kotizacije uključeni su: akreditacioni materijal, koktel na otvaranju konferencije, zbornik radova (u elektronskoj formi), sertifikat (u elektronskoj formi) i svečana večera.

Studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica i drugih visokih škola i fakulteta na teritoriji Republike Srbije ne plaćaju kotizaciju za učešće na konferenciji. U slučaju da prisustvuje svečanoj večeri, student uplaćuje 2.300,00 dinara za svečanu večeru.

Autori koji žele štampanu verziju tematskog zbornika, plaćaju 2.300,00 dinara, odnosno 20 €.

Sve uplate se vrše na tekući račun Škole. Žiro račun: 840-446666-88.

SWIFT MESSAGE MT103-EUR

FIELD 32A: AVALUE DATE-EUR-MOUNT
FIELD 50K: ORDERING COSTUMER

FIELD 56A (INTERMEDIARY):
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG., F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY

FIELD 57A (ACC. WITH BANK):
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD, NEMANJINA 12
SERBIA

FIELD 59 (BENEFICIARY):
/RS35840000000000279003
COLLEGE OF VOCATIONAL STUDIES, SUBOTICA
VOCATIONAL TRAINING OF PRESCHOOL TEACHERS AND SPORTS TRAINERS
SUBOTICA, BANIJSKA 67
SERBIA

FIELD 70:
DETAILS OF PAYMENT